top of page
fons-02.jpg

Preferences 

Activities 

Sadaļa, kurā tiek nodefinēti visi iespējamie darbību veidi, kas var tikt iekļauti kampaņu tāmēs. (standarta kampaņas, ne - standarta, tehniskās izmaksas, speciālista darbs, citi pakalpojumi etc.). Aktivitātes tiek pievienotas caur pogu Create Activity.


Aktivitāšu veidi tiek piedefinēti pēc šādiem kritērijiem:
Type - norāda mediju vai kampaņas veidu (Radio, TV, Web etc.);
Name - aktivitātes nosaukums;
Unit - norāda, vai izmaksas rēķinās no apjoma vai stundu skaita;
Is non-standart - aktivizē, ja aktivitāte kateogorizējas kā ne-standarta gadījums;
Is media - aktivizē, ja aktivitāte ir uz medijiem attiecināma;
Is fee - aktivizē, ja aktivitāte kategorizējama kā fee pozīcija (maksā tikai klients).
Banks - sadaļa, kur grāmatvedība pievieno pamata informāciju par bankām (nosaukums + SWIFT kods). Pievienošana notiek caur pogu Create bank. Šī ir vietne, kas nodrošina automatizētu pārstāvošās bankas izvēlni, pievienojot sistēmā kompāniju datus.


Companies

Sadaļa, kur grāmatvedības pievieno kompāniju datus. Pievienošana notiek caur pogu Create Company.

 

Pievienojot sistēmā kompāniju, jānorāda šādi dati:
Title - pilns kompānijas nosaukums ;
Internal name - kompānijas nosaukums iekšējai lietošanai (noder gadījumos, ja kompānijas pilnais nosaukums ir ļoti garš);
Code - kompānijas kods, kas parādīsies pie projektu kodiem, rēķinos;
Kind - norāda uzņēmums (company) vai individuālais komersants/ fiziska persona (individual);
Country - kompānijas reģistrācijas valsts;
Registration number - reģistrācijas numurs;
VAT number - pvn maksātāja numurs;
Legal address - juridiskā adrese;
Office address - faktiskā adrese;
Client managers - iespēja norādīt klienta projektu vadītāju, ja uzņēmums tiek kategorizēts kā klients;
Language - izvēlas rēķinu valodu;
Bank - norāda klienta pārstāvošo banku;
Account number - konta numurs (IBAN)

Brands

Zīmolu reģistrs, kurā kopīgā sarakstā tiek saglabāti visi sistēmā pievienotie klientu zīmoli. Šai sadaļai var piekļūt tikai sistēmas Superuseri,  un  tiem ir iespēja pievienotos zīmolus rediģēt, mainīt, dzēst.

Zīmolu pievienošana sistēmā iespējama divos veidos:

1. Sadaļā Preferences-Brands (pievienošanu veic Superuser)

2. Sadaļā Contacts-Clients pie konkrētā klienta tabā Brands (pievienošanu var veikt direktors vai lietotājs ar konkrētajām tiesībām). Visi pie klientiem pievienotie zīmoli tiks saglabāti reģistrā Preferences-Brands.


Departments

Sadaļa, kurā tiek pievienots departaments/-i vai pakalpojumu veids/-i un provaideris, kas to nodrošina. Šī ir sadaļa, kas nodrošina attiecīgā departamenta/ pakalpojuma veida un tā provaidera iekļaušanu kampaņu plānošanas procesā. Pievienošana notiek caur pogu Create department.

 

Pievienošanu sistēmā veic mediju direktors vai atbildīgais lietotājs.

 

Lai pievienotu departamentu sistēmā, jāaizpilda šādi lauki:
Name - departamenta vai pakalpojuma nosaukums
Provider - norāda provaideri, kas nodrošina reklāmas izvietošanu konkrētajā departamentā vai kas nodrošina konkrēto pakalpojuma veidu (starpaģentūru gadījumā, nepieciešams norādīt, ka provaideri var būt arī aģentūras, caur kurām pakalpojums tiek pirkts). 
Activity - nodefinē, uz kādām darbībām departaments var tikt attiecināts (standarta kampaņas, nestandarta kampaņas, speciālista darbs, tehniskās izmaksas etc.)


Papildus indikatori:
External partner - aktivizē gadījumā, ja departamenta provaideris ir ārzemju sadarbības partneris;
Disabled - atzīmē gadījumā, ja attiecīgais departaments/provaideris vairs nav aktuāls.
 

Ticket assignees

Vietne, kurā tiek deleģēti atbildīgie lietotāji par ticketu apstrādi.
Atbildīgie lietotāji tiek pievienoti pēc šādiem kritērijiem:

Category - tiek norādīts komponentes veids, par kuras apstrādi atbild lietotājs;
Agency - norāda aģentūru, kuras ticketi attiecināmi uz lietotāju. (Gadījumā, ja lietotājs atbild par visas grupas ticketu apstrādi, izvēlas Agency)
User - norāda atbildīgā lietotāja e-pastu, uz kuru attiecīgi tiks nosūtīti pieteikumi par jaunu ticketu apstrādes nepieciešamību.


Membership

Sadaļa, kurā individuālās aģentūras direktors pārvalda savas aģentūras sistēmas lietotājus:
- pievieno jaunus darbiniekus (sistēmas lietotājus);
- piešķir tiem amatu kategorijas (agency roles)
- dzēš lietotājus (ja darbinieks izbeidzis darba attiecības)


Jaunu darbinieku pievienošana notiek caur pogu Create Membership.


Ja aģentūrai tiek pievienots darbinieks, kurš jau ir sistēmas lietotājs citā grupas aģentūrā, to sameklē logā User , ievadot tā e-pastu, pievieno atbilstošo lomu un klikšķina Create.


Ja aģentūrai tiek pievienots jauns darbinieks, logā User ievada e-pastu un nosūta ielūgumu pievienoties sistēmai caur pogu Send Invite, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu un piešķirto amatu.
Vienam lietotājam var tikt piešķirtas vairākas kategorijas jeb lomas.

bottom of page