top of page
fons-02.jpg

Garantijas (Guarantees)


AVB (agency volume bonus) - sadaļa, kurā mediju direktori pievieno un pārrauga
vienošanās ar sadarbības partneriem par aģentūras komisijām (summas, ko sadarbības partneri maksā aģentūrai, balstoties uz realizēto apjomu).


Kopējā skatā par katru vienošanos redzama šāda informācija:
Number - vienošanās numurs. Tam ir aktivizēta hipersaite, caur kuru iespējams nokļūt pie vienošanās detalizācijas un AVB norēķiniem.
Title - nosaukums, kuru pie vienošanās definēšanas norāda mediju direktors.
Partner - sadarbības partneris, ar kuru veikta vienošanās.
Kind - veids. Tiek izšķirti šādi aģentūru komisiju vienošanās veidi:
- CONTRACT - ja ir noslēgts abpusējs līgums par vienošanos;
- ARRANGEMENT - ja ir tikai vienošanās.


Regularity - norēķinu regularitāte. Tiek izšķirtas šādas iespējas:
MONTHLY - norēķini tiek veikti ik mēnesi;
QUARTELY - norēķini reizi ceturksnī;
HALF-YEARLY - norēķini reizi pusgadā;
ANUALLY - norēķini tiek veikti vienreiz gadā.


Date from - datums, no kura attiecīgā vienošanās stājas spēkā.
Date to - datums, līdz kurai vienošanās ir spēkā.


Aģentūru komisiju vienošanās tiek pievienotas caur pogu Create AVB.

Pie katras vienošanās tiek piedefinēti % likmju nosacījumi. No piedefinētajiem nosacījumiem automātiski tiek aprēķinātas AVB summas sadaļā Reporting, ka arī uz tiem tiek balstīti aprēķini attiecīgās vienošanās norēķinu tabā Income.


CVB (client volume bonus) - sadaļa, kurā mediju direktori pievieno un pārrauga vienošanās par klientu komisijām (summas, ko aģentūra maksā klientam, balstoties uz realizēto apjomu).
Kopējā skatā par katru vienošanos redzama šāda informācija:
Number - vienošanās numurs. Tam ir aktivizēta hipersaite, caur kuru iespējams nokļūt pie vienošanās detalizācijas.
Title - nosaukums, kuru pie vienošanās definēšanas norāda mediju direktors.
Partner - sadarbības partneris, ar kuru veikta vienošanās.
Kind - veids. Tiek izšķirti šādi aģentūru komisiju vienošanās veidi:

- CONTRACT - ja ir noslēgts abpusējs līgums par vienošanos;
- ARRANGEMENT - ja ir tikai vienošanās.


Regularity - norēķinu regularitāte. Tiek izšķirtas šādas iespējas:
MONTHLY - norēķini tiek veikti ik mēnesi;
QUARTELY - norēķini reizi ceturksnī;
HALF-YEARLY - norēķini reizi pusgadā;
ANUALLY - norēķini tiek veikti vienreiz gadā.


Date from - datums, no kura attiecīgā vienošanās stājas spēkā.
Date to - datums, līdz kurai vienošanās ir spēkā.


Klientu komisiju vienošanās tiek pievienotas caur pogu Create CVB.
Pie katras vienošanās tiek piedefinēti % likmju nosacījumi. No piedefinētajiem nosacījumiem automātiski tiek aprēķinātas CVB summas sadaļā Reporting.


Agency - sadaļa aģentūras garantēto apjomu izpilžu pārraudzībai (aģentūra garantē sadarbības partnerim).
Sarakstā uz leju redzamas aģentūras garantijas, kuras sistēmā piefiksē mediju direktori. Par
katru no garantijām redzama šāda informācija:
Number - garantijas numurs. Tam ir aktivizēta hipersaite, caur kuru iespējams
nokļūt pie garantijas detalizācijas.
Title - nosaukums, kuru piedefinē mediju direktors.
Type - garantijas veids. Tiek izšķirti šādi tipi:
GOAL - ja tiek definēts pēc vēlamā, sasniedzamā apjoma;
GUARANTEE - ja tiek definēts pēc garantētā apjoma.
Date to - datums, līdz kuram garantija jāizpilda.
Time left - procentuāla uzskaite par to, cik daudz laika atlicis līdz izpildes perioda beigām.
Target EUR - garantētā summa, kas jāsasniedz.
Planned EUR - summa, kas šobrīd ir plānošanas procesā (balstoties uz visiem projektiem, kur konkrētais sadarbības partneris iesaistīts atbilstoši definētajiem garantijas nosacījumiem).
Approved - procentuālais izpildes rādītājs, balstoties uz apstiprinātajiem projektiem,
Approved EUR - summa, kas dotajā brīdī apstiprināta projektos.
Actual - procentuālais izpildes rādītājs, balstoties uz darījumiem, par kuriem veikti norēķini.
Actual EUR - summa, par kādu veikti norēķini.


Aģentūru garantiju pievienošana sistēmā notiek caur pogu Create Agency Guarantee
sadaļas Agency labajā augšējā stūrī. Pievienošana notiek pēc šādiem parametriem:
Title - nosaukums, kuru garantijai piešķir lietotājs;
Terms & Conditions - vieta piezīmēm, kur piefiksēt atrunātos nosacījumus;
Period - periods, kurā jāizpilda garantētais apjoms;
Type - garantijas tips;
Partner - sadarbības partneris, ar kuru vienošanās notikusi;

Campaign:

Condition - atlases indikators pēc principa AND vai NOT ( lai norādītu, vai konkrētā vienība ir jāiekļauj vai jāizslēdz no izpildes uzskaites)

Clients - vietne, kurā iespējams norādīt konkrētu klientu vai klientus, caur kuru kampaņām jānodrošina garantijas izpilde*.

* ja tiek norādīti konkrēti klienti, attiecīgie projektu vadītāji sadaļā Agency arī varēs sekot izpildes statusiem līdzi. Ja pie Client tiek definēta kopējā aģentūras garantija un atstāts All , bez konkrētu klientu atlases, informāciju redzēs tikai mediju direktors.
Supplier:
Departments - norāda, ja garantiju izpilde attiecas uz konkrētu departamentu;
Providers - norāda, uz kādu provaideri attiecas garantijas izpilde;
Activities - iespēja atlasīt, uz kādiem aktivitāšu veidiem garantijas izpilde attiecas (piemēram, standarta vai nestandarta kampaņas, tehniskās izmaksas utt.)
Comission - vietne, kur norāda garantēto apjomu un % likmi, kas noteiktajā izpildes robežā ir spēkā. Šeit ir iespēja pievienot arī % likmu nosacījumu trepi, ja tāda ir atrunāta.
Managed Types - iespēja aktivizēt attiecīgo departamentu vadītājiem pieeju redzēt izpildes statusus sadaļā Agency.
Client - sadaļa klientu garantēto apjomu izpilžu pārraudzībai (klients garantē aģentūrai). Sarakstā uz leju redzamas klienta garantijas, kuras sistēmā piefiksē mediju direktori. Par katru no garantijām redzama informācija ekvivalenti Agency sadaļas skatam.

 

Klientu garantiju pievienošana sistēmā notiek caur pogu Create Client Guarantee sadaļas Client skatā, labajā auģšējā stūrī. Pievienošana notiek pēc līdzīga principa kā Agency sadaļā, norādot šādus parametrus:
Title - nosaukums, kuru garantijai piešķir lietotājs;
Terms & Conditions - vieta piezīmēm, kur piefiksēt atrunātos nosacījumus
Period - periods, kurā jāizpilda garantētais apjoms;
Type - garantijas tips;
Partner - sadarbības partneris, ar kuru vienošanās notikusi;


Campaign:

Condition - atlases indikators pēc principa AND vai NOT ( lai  norādītu, vai konkrētā vienība ir jāiekļauj vai jāizslēdz no izpildes uzskaites)

Clients - vietne, kurā jānorāda klients/klienti, kuri atbildīgi par garantijas apjoma izpildi*.

* Norādīto klientu projektu vadītāji sadaļā Client arī varēs sekot izpildes statusiem līdzi.


Supplier:
Departments - norāda, ja garantiju izpilde attiecas uz konkrētu departamentu;
Providers - norāda, uz kādu provaideri attiecas garantijas izpilde
Activities - iespēja atlasīt, uz kādiem aktivitāšu veidiem garantijas izpilde attiecas (piemēram, standarta vai nestandarta kampaņas, tehniskās izmaksas utt.)
Comission - vietne, kur norāda garantēto apjomu un % likmi, kas noteiktajā izpildes robežā ir spēkā. Šeit ir iespēja pievienot arī % likmu nosacījumu trepi, ja tāda ir atrunāta.
Managed Types - iespēja aktivizēt attiecīgo departamentu vadītājiem pieeju redzēt izpildes statusus sadaļā Client.
External sums - šī sadaļa pieejama tikai kopējā aģentūru grupas profilā un nodrošina iespēju piefiksēt ārējo sadarbības partneru piegādātos apjomus attiecībā uz aģentūru garantijām. Šī sadaļa paredzēta tikai aģentūru grupas vadītājiem.


Piegādātos apjomus pievieno caur pogu Create External sums. Pie informācijas
pievienošanas jāaizpilda šādi lauki:
Period - periods, kura ietvaros apjoms attiecināms;
Agency - norāda summas piegādātāju;
Comment - vieta piezīmēm, komentāriem;
Activity - definē aktivitātes veidu, uz kādu tas attiecas;
Supplier - norāda sadarbības partneri, uz kuru apjoms attiecināms;
Amount - summa jeb piegādātais apjoms.
Lai ārējo sadarbības partneru piegādātās summas iekļautu kopējā grupas garantiju pārraudzīšanā, definējot nosacījumus sadaļā Agency, pievieno šo ārējo sadarbības aģentūru papildus pārējām grupas aģentūrām laukā Agencies.

*Darbības, kas jāveic, lai sistēmā pievienotu ārējo sadarbības partneri un to piegādātos
apjomus varētu iekļaut kopējo garantiju pārraudzībā:


External partneris jāpievieno sadaļā Company
Pēc tam tas jāpievieno sadaļā System - Agencies, aktivizējot norādi External Agency,
kas atšķirs to no pārējām aģentūrām.

bottom of page