top of page
fons-02.jpg

Plānošana (Planning)

green circle.png
blue circle.png


Campaigns

Savu pārvaldībā esošo projektu darba vide ar pārskatu pa kampaņām.
Augšējā labajā malā ir poga Create campaign . Klikšķinot uz tās, tiek uzsākt jaunas kampaņas izveide.


Sarakstā uz leju aplūkojamas visas konkrētā lietotāja pārraudzībā esošās kampaņas.
Par katru kampaņu redzama šāda informācija:

Code jeb Projekta kods. Kodam ir aktīva hipersaite, caur kuru var nokļūt projektā tā detalizētākai aplūkošanai un pie noteiktu darbību veikšanas;

State jeb Statuss. Tiek izšķirti šādi kampaņu statusi:
NEW - Kampaņa, kas izveidota, taču plānošanas process vēl nav uzsākts;
IN_PROCESS - Kampaņa, kurai vismaz viens no tajā esošajiem mediju plāniem ir darba procesā (sākot ar plānošanas uzsākšanu, līdz projekta finanšu daļas noslēgšanai);
DONE - Kampaņa, kurai visi tajā esošie mediju plāni ir tikuši realizēti un noslēgta finansiālā daļa;
CANCELED - Kampaņa, kurai visi tajā esošie mediju plāni ir atcelti;


Kampaņu statusus sistēma piešķir automātiski, validējot tajā esošo mediju plānu situāciju.
Client jeb klienta iekšējai lietošanai piešķirtais vārds;
Title jeb Kampaņas nosaukums;
Date from jeb Kampaņas sākuma datums. Par sākuma datumu tiek uzskatīts kampaņas pamata informācijas Period logā norādītais sākuma datums;
Date to jeb Kampaņas beigu datums. Par beigu datumu tiek uzskatīts kampaņas pamata informācijas Period logā norādītais beigu datums;
Income jeb Plānotie ieņēmumi. Informācija par ieņēmumiem tiek veidota, saskaitot visu aktivitāšu rindu Client total pozīciju kopsummu uz doto brīdi izveidotajos mediju plānos;
Expense jeb Plānotie izdevumi. Informācija par izdevumiem tiek veidota, saskaitot visu aktivitāšu rindu Neto agency Total pozīciju kopsummu uz doto brīdi izveidotajos mediju plānos;
Revenue jeb Plānotā peļņa. Informācija par peļņu veido formula: (Income - Expense);
Ienākošo un izejošo rēķinu statusi. Sadaļas pirmspēdējā kolonnā redzamas ikonas ar divu krāsu apļiem:


       Zaļas krāsa aplis apzīmē ieņēmumu rēķinus;
       Zilas krāsas aplis apzīmē izdevumu rēķinus.


Abu krāsu apļiem tiek izšķirti šādi statusi:


         Tukšs aplis - rēķins/i nav pievienots/i;
          Puse apļa - rēķina/u pievienošana ir notikuši daļēji;
          Pilnas krāsas aplis - rēķina/u pievienošana ir pilnībā pabeigta
          Neeksistējošs aplis - konkrētajai pozīcijai ienākumu vai izdevumu pozīcijas nav paredzētas;


Kamapaņu sarakstu ir iespējams pārlūkot, izmantojot filtrācijas rīku, kas redzams saraksta augšpusē. Tiek piedāvātas šādas filtrēšanas opcijas:


Search - brīvas formas teksta ierakstīšana. Sistēma atlasīs kampaņas, kurām kampaņas nosaukums, klienta vārds vai projekta kods atbildīs dotajiem atslēgasvārdiem;
Client - pēc klienta vārda. Sistēma atpazīs gan klienta pilno vārdu (full legal name), gan iekšējai lietošanai (internal name) piešķirto nosaukumu;
State - pēc kampaņas statusa.
Date from - pēc perioda, norādot tā sākumu, kam jābūt iekļautam filtrā.
Date to - pēc perioda, norādot tā beigas.
Role in the campaign - pēc iesaistes veida kampaņā. Pamata skats - Managed or Planned.
Type - pēc mediju veida ( TV, Radio, Web, RTB utt.).
Manager - iespēja atlasīt konkrēta projektu vadītāja kampaņas.
Planner - iespēja atlasīt konkrēta mediju plānotāja plānotas kampaņas.
State of income - pēc izrakstīto rēķinu pielinkošanas statusiem kampaņai.
State of expense - pēc saņemto rēķinu pielinkošanas statusiem kampaņai.


Aktivizējot vairākus filtrus, sistēma ņems vērā tos visus un uzrādīs tās kampaņas, kas atbilst visiem kritērijiem;


Kampaņas skata detalizācija
Konkrētas kampaņas skats sastāv no:
Project head - augšpusē redzams kampaņas statuss, nosaukums, projekta kods, periods un projekta izveidotājs
Tabs:
Planning - kopskats, kurā notiek kampaņas plānošanas process (brief
veidošana, mediju plānu pārraudzība);
Income - vietne, kur tiek veidoti un pārraudzīti kampaņas ieņēmumu rēķini;
Expense - salinkoto projekta izdevumu rēķinu pārskats un vietne, caur kuru var nokļūt pie izdevumu rēķiniem, kas attiecināti uz konkrēto klientu;
Finance - projekta kopējais finanšu pārskats;
Update - kampaņas pamatinformācijas vietne.
Brief templates - caur šīm pogām tiek veikta attiecīgo mediju plānu brīfēšana.
Export - opcija izeksportēt no sistēmas datus par kampaņu. Pieejami divi eksportēšanas veidi - pēc kampaņu blokiem/mediju plāniem, vai, ja nepieciešams detalizētāks pārskats - pēc mediju plānu rindām.

List of media plans - kopskats ar konkrētās kampaņas mediju plāniem.


Blocks - savu pārvaldībā esošo projektu darba vide ar pārskatu par blokiem (mediju plāniem).


Sarakstā uz leju redzami visi lietotāja pārraudzībā esošo kampaņu mediju plāni.
Par katru bloku (mediju plānu) redzama šāda informācija:


Code jeb bloka kods. Kodam ir aktīva hipersaite, caur kuru var nokļūt mediju plānā tā detalizētai aplūkošanai un rīcībai;


State jeb Statuss. Tiek izšķirti šādi mediju plānu statusi:
NEW - izveidots brīfs, bet vēl nav iesniegts plānošanai;
PLANNING - mediju plāns ir darba procesā, tiek veikta plānošana;
SUBMITTED - plāns ir iesniegts apstiprināšanai / noraidīšanai. Šajā statusā ir iespēja plāna iesniegšanu atcelt caur pogu Unsubmit plan un, ja nepieciešams, veikt izmaiņas pirms plāna apstiprināšanas. Iesniegtu plānu ir iespējams noraidīt (Reject plan) - tādā gadījumā plāns atgriežas planning statusā, vai arī apstiprināt (Approve plan).
APPROVED - plāns ir apstiprināts. Šajā statusā ir iespēja labot mediju plāna rindu izmaksas caur pogu Update prices. (Ar nosacījumu, ja plāna rindas nav salinkotas ar rēķiniem - par to simbolizē divu krāsu apļi rindas beigās). Pēc Update prices veikšanas plāns automātiski atgriežas statusā Approved. Ja ir nepieciešams apstiprinātā plānā veikt izmaiņas, ir iespēja pieprasīt pārplānošanu caur pogu Replan. Tādā gadījumā plāns tiks atgriezts statusā Planning.
DONE - plāns ir pilnībā pabeigts - noslēdzies plāna periods, salinkoti visi ienākošie/izejošie rēķini. Tiesības mainīt plāna statusu no Done ir tikai mediju direktoriem.
CANCELED - plāns ir pilnībā atcelts.
Client - klienta iekšējai lietošanai piešķirtais vārds;
Title - mediju plāna nosaukums;
Date from - mediju plāna sākuma datums.
Date to - mediju plāna beigu datums.
Income - plānotie ieņēmumi. Informācija par ieņēmumiem tiek veidota, saskaitot visu aktivitāšu rindu Client total pozīciju kopsummu konkrētajā mediju plānā;
Expense - plānotie izdevumi. Informācija par izdevumiem tiek veidota, saskaitot visu aktivitāšu rindu Neto agency Total pozīciju kopsummu konkrētajā mediju plānā;
Revenue jeb Plānotā peļņa. Informācija par peļņu veido formula: (Income - Expense);
Ienākošo un izejošo rēķinu statusi. Sadaļas pirmspēdējā kolonnā redzamas
ikonas ar divu krāsu apļiem.

Kamapaņu sarakstu ir iespējams pārlūkot, izmantojot filtrācijas rīku, kas redzams saraksta augšpusē. Filtrēšanas opcijas ir ekvivalentas Campaign sadaļai, izņemot State logs - Blocks sadaļā tas piedāvā filtrāciju pēc mediju plānu statusiem.


Katrā blokā ir iespēja pievienot pielikumus (klientam sūtāmo plānu, tehnisko
specifikāciju etc.)


Rows - sadaļa, kurā iespējams pārraudzīt kampaņas pēc detalizācijas par tāmju / bloku
rindām. Šī vietne izveidota ar mērķi, lai pārbaudītu katras rindas norēķinu statusus.


Izmantojot filtrācijas rīku, datus ir iespējams atlasīt pēc šādiem kritērijiem:
Client - iespēja atlasīt datus pēc konkrēta klienta;
Activity - pēc aktivitāšu veida;
Department - pēc konrkēta departemeneta;
Provider - pēc piegādātāja;
Block state - pēc kampaņu tāmju statusa;
Date from / Date to - ir iespēja nodefinēt periodu;
Type - pēc mediju veida;
Manager - pēc projektu vadītāja;
Planner - pēc mediju plānotāja;
Income / Expense - pēc norēķinu pielinkošanas statusiem (linked, not linked, partial, full)

 

Rows sadaļā norēķinu statusu simboli (zaļais/zilais aplis) ir ar aktīvām hipersaitēm. Uzklikšķinot uz Income simbolu (zaļais aplis) iespējams nonākt pie rēķiniem, kas attiecīgajai rindai pielinkoti.

 

Uzklikšķinot uz Expense simbolu (zilais aplis) iespējams nonākt uz pielinkotajiem rēķiniem, vai arī, ja gadījumā rinda nav salinkota vai salinkota nepilnīgi, nonākt uz atlasītu potenciālo izdevumu rēķinu sarakstu.
Sadaļā pievienota eksportēšanas opcija labajā pusē lapas auģšejā stūrī.

green circle.png
blue circle.png

Neatradi, ko meklēji?

Raksti mums: support@niit.lv

bottom of page