top of page
fons-02.jpg

Pārskats (Dashboard)


Campaigns

Savu pārvaldībā esošo projektu pārskats. Aktuāli, galvenokārt, projektu vadītājiem un mediju plānotājiem.


Visi aktuālie projekti tiek klasificēti šādās kategorijās:
New - izveidots projekts, taču vēl nav iesniegts mediju plānotājam;
Received - briefs iesniegts mediju plānotājam, taču plānošanas process vēl nav uzsākts;
Planning - notiek darbs pie mediju plāna izstrādes;
Submitted - plāns ir iesniegts projektu vadītājam, tiek gaidīts apstiprinājums/noraidījums;
Approved - plāns ir apstiprināts, taču sākuma datums vēl nav pienācis;
Live - kampaņa ir 'gaisā';
Ended - kampaņa ir noslēgusies (periods beidzies), taču vēl notiek finanšu darbības (rēķinu izrakstīšana, rēķinu saņemšana un sasaiste ar projektu).

 

Katrai no kategorijām ir redzamas 10 aktuālākās pozīcijas, pārējās sasniedzamas caur pogu More.
Katras kategorijas joslas labajā malā redzams apvilkts cipars - tas apzīmē kopējo aktīvo bloku skaitu konkrētajā kategorijā.

Katra no kategorijām sastāv no vairākām informācijas kolonnām.


Zemāk aprakstītas visas kolonnas un to būtība:
Block - viens konkrēts mediju plāns, kas ir daļa no kampaņas;
Campaign - kampaņa, kas satur vismaz vienu bloku jeb mediju plānu;
Client - klienta nosaukums (internal jeb iekšējai lietošana piešķirts klienta nosaukums, kas var sakrist ar klienta pilno nosaukumu, taču var arī atšķirties)
Start - mediju plāna paredzētais sākuma datums;
End - mediju plāna paredzētais beigu datums;
Brief sent - datums un laiks, kad projektu vadītājs ir iesniedzis briefu mediju plānotājam;
Deadline - mediju plāna iesniegšanas termiņš;
Days to plan - laiks, kāds dots mediju plānotājam plāna izstrādāšanai;
Days left - dienu skaits, kas atlicis mediju plāna izstrādāšanai;
Days until start - dienu skaits, kas atlicis līdz konkrētās kampaņas (mediju plāna) sākumam;
Days until end - dienu skaits, kas atlicis līdz konkrētās kampaņas (mediju plāna) beigām;
Days since end - dienu skaits, kas pagājis kopš kampaņas (mediju plāna) noslēgšanās;
Managers/Planners - projektu vadītāji un/vai mediju plānotāji, kas piesaistīti konkrētajam blokam;

Block un Campaign kolonnām ir aktivizētas hiparsaites, kas ved attiecīgi uz vai nu konkrēto bloku vai kampaņu.


Summary

Komandas kopējo projektu pārskats. Sadaļas mērķis ir dot kopējo ieskatu darbinieku noslodzēs.
Katram Niit lietotājam uzrādītā informācija ir identiska.


Projektu pārskats ir sadalīts divās tabulās - Projektu vadītāji jeb Managers (tabula Nr.1) un Mediju plānotāji jeb Planners (tabula Nr.2).
Katra no tabulām sadalīta kolonnās atbilstoši projektu kategorijām, kā arī kolonna par visu kategoriju kopsummām.
Tabulas pirmo kolonnu veido lietotāju vārds/uzvārds dilstošā secībā sākot ar noslogotākajiem projektu vadītājiem un mediju plānotājiem.
Projektu vadītāju tabula (Nr.1) ir papildināta ar informāciju par rēķinu statusiem. Skaitlis Income un Expense kolonnās apzīmē konkrēto lietotāju pārraudzībā esošo projektu nenoslēgto rēķinu apjomu. Abu rēķinu veidu kopsumma redzama kolonnā Total.


Ticket

Sadaļa, kurā pārraudzīt pieteikumus par nepieciešamību reģistrēt sistēmā jaunu kompāniju, departamentu vai klientu.
Atbilstoši individuālo darba procesu vajadzībām, katrs lietotājs iesniedz informāciju par jaunas datu komponentes pievienošanu sistēmā. Tiek izšķirtas trīs komponentes:
1. Jauna uzņēmuma rekvizīti;
2. Jauns departaments;
3. Jauns klients;


Sadaļa apkopo informāciju par šādām pozīcijām:
Iesniegtā Ticket jeb kartītes kārtas numurs;
Ieniegtā Ticket nosaukums, kas veidojas no komponentes veida, uzņēmuma nosaukuma un aģentūras (ja iesniegtais Ticket  ir attiecināms uz atsevišķu aģentūru) abreviatūras;
Aģentūras, kuru pārstāv Ticket  iesniedzējs, pilns nosaukums;
Aptuvenais laiks, kad Ticket  ir iesniegts;
Ticket iesniedzēja epasts;
Ticket saņēmēja epasts;
Ticket statuss;


Ticket var sastāvēt no trīs statusiem:
1. Open - atvērts; tiek gaidīta informācijas pievienošana sistēmā;
2. Closed - slēgts; informācija sistēmā ir pievienota;
3. Canceled - atcelts; informācijas iesniedzējs vai saņēmējs ir atcēlis Ticket datu reģistrēšanas procesu.

Katrs lietotājs sadaļā redz sev paredzēto informāciju;

Izvēlņu joslā ar numuru blakus sadaļas nosaukumam (Tickets) tiek apzīmēts uz doto brīdī atvērto Ticket skaits, kas relevants konkrētajam sistēmas lietotājam;
Pēc noklusējuma sadaļā uzrādās visi Open jeb atvērtajā statusā esošie Ticket.
Noklikšķinot uz izvēlnes loga, ir iespējams aplūkot arī slēgtos un atceltos Ticket.


Calendar

Kontaktpersonu svarīgo dienu pārskats. Katrs sistēmas lietotājs caur sadaļu Contacts var pievienot savu sadarbības partneru kontaktu datus, t. sk. dzimšanas un vārda dienu datumus. Pievienošana notiek tabā Persons pie attiecīgā sadarbības partnera.
 

Noklusējuma rādījums ir tekošā mēneša kalendāra skats.
Otrs iespējamais skats ir saraksts, uz kuru pāriet var nospiežot pogu Agenda.
Kreisās puses augšpusē ir pogas, kas paredz skata pārslēgšanu, attiecīgi:


Today - pārslēdz skatu uz aktuālo mēnesi gadījumā;
Back - pārslēdz skatu uz iepriekšējo mēnesi;
Next - pārslēdz skatu uz nākošo mēnesi;


Izvēlņu joslā ar numuru blakus sadaļas nosaukumam (Calendar) tiek apzīmēts šodienas svarīgo notikumu skaits.

Neatradi, ko meklēji?

Raksti mums: support@niit.lv

bottom of page